Ochrona Danych Osobowych

KLAUZURA INFORMACYJNA – dla gości hotelowych „ Hotel Podkarpacki” w Boguchwale

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem danych gości hotelowych „Hotel Podkarpacki”  w Boguchwale jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9 36-040 Boguchwała , reprezentowany przez dyrektora ;

 Kontakt  z inspektorem ochrony danych w PODR adres e-mail: inspektor.odo@podrb.pl;

 1. Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej,
a w szczególności:

 1. wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 2. obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 3. wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 4. obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 5. w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
 6. Podstawa prawna:
 7. a) przetwarzanie danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel Podkarpacki
  w Boguchwale jest umowa o świadczenie usług hotelarskich ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 8. przetwarzanie danych osobowych gościa w celach marketingowych jest zgoda gościa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 9. przetwarzanie danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
 10. Podanie danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania  może skutkować odmową realizacji usługi. Państwa dane są pobierane:

 1. na kartach meldunkowych
 2. przy rezerwacji telefonicznej lub email
 3. w formularzu kontaktowym
 4. przy rezerwacji grupowej
 5. przy zleceniu imprezy
 6. przez portal Booking
 7. Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem,
a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług
 6. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 1. Mają Państwo prawo do:

Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: inspektor.odo@podrb.pl.

 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.